Holland Methodist Church

Amsterdam Kerkgebouw Gebruikersplan

Amsterdam Kerkgebouw Gebruikersplan

Gebruiksplan Kerkgebouw

Gemeente: Holland Methodisten Kerk – Amsterdam
Betreft gebouw: Weerenkapel, Het Breed 2, Amsterdam
Versie: V 1.0
Datum: 30 juni 2020

Inhoud

2 Doel en functie van dit gebruiksplan
2.1 Doelstelling in het algemeen
2.2 Functies van dit gebruiksplan
2.3 Fasering
2.4 Algemene afspraken
3 Gebruik van het kerkgebouw
3.1.1Plaatsing in de kerkzaal
3.1.2Capaciteit in een 1.5 meter-situatie
3.1.3Zalen: aangepaste capaciteit
4 Concrete uitwerking
4.1.1Gebruik van kerkzaal en overige ruimtes
4.1.2Garderobe
4.1.3 Parkeren
4.1.4Toiletgebruik
4.1.5 Reinigen en ventileren
4.2 Gerelateerd aan de samenkomst
4.2.1 Gebruik van de sacramenten
4.2.2 Zang en muziek
4.2.3 Collecteren
4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk zondagschool?
4.3 Uitnodigingsbeleid
4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
4.4 Taakomschrijvingen
4.4.1 Coördinatoren
4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger
4.4.3 Techniek
4.5 Tijdschema activiteiten
5 Besluitvorming en communicatie
5.1Besluitvorming
5.2Communicatie
6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk
6.1Overige bijeenkomsten en vergaderingen

2 Doel en functie van dit gebruiksplan


Met dit gebruiksplan willen we:

 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

2.2 Functies van dit gebruiksplan

 • We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 • De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 • Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 • Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

2.3 Fasering

 • Vanaf 2augustus 2020 hervatten wij onze kerkdiensten met een maximum van 27 personen (inclusief staf) in het gebouw. Het maximum aantal personen kan verschillen. Personen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten. Hiervoor geldt dus de 1.5 meter afstand niet.

2.4 Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

 • 1.5 meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid/ het RIVMen de vanuit het landelijk kerkverband (CIO) aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

3 Gebruik van het kerkgebouw


Dit kerkgebouw wordt door meerdere kerkgenootschappen gebruikt.
Baptisten Gemeente Amsterdam Noord (eigenaar gebouw).
Holland Methodist Church location Amsterdam.

Baptisten Gemeente: Zondags van 10:00 tot 13:30 uur.
Methodist Church: Zondags van 13:30 tot 17:00 uur 3.1.1Plaatsing in de kerkzaal In de kerk staan 75 stoelen, 3 tafels, 1 orgel, 1 geluidskast, opstelling keyboard.Verder staan er 2 lessenaars en 1 preekgestoelte.
De stoelen zijn niet verplaatsbaar (vastgeklonken aan elkaar).
Bij binnenkomst van de kerk is een kledingrek geplaatst.

3.1.2 Capaciteit in een 1.5 meter afstand situatie

 • De1.5 meter afstandregel wordt toegepast door zitplaatsen en looproutes op 1,5 meteruit elkaar te situeren. Stoelen dit niet gebruikt mogen worden zijn voorzien van een wit rond bord op de zitplaats.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Het maximumaantal betreft het totaalaantal kerkgangers in het gebouw, exclusief het kerkelijk team. Predikant, Steward, Usher (bode) muzikanten, coördinatoren, technici.

3.1.3 Zalen: aangepaste capaciteit

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli
Kerkzaal kerkdiensten en gemeentevergaderingen
75 zitplaatsen op 55 M2 oppervlakte
27 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers met inachtneming van de 1.5 meter afstand. Personen uit een gezin mogen naast elkaar zitten
Kleine zaal
(zaal 1)
vergaderzaal voor diverse groepen binnen onze gemeente Bijv. Voorganger, Steward, Usher.
Grote zaal
(zaal 2)
kindernevendienst voor 15 kinderen en 2 leiders Gesloten

3.1.3 Plaatsing in de kerk Zitplaatsen voor personen uit een gezin Zitplaatsen enkel persoon

4 Concrete uitwerking

Algemene richtlijnen Als iemand niet gezond is (verkouden, hoesten, koorts) dan blijf je thuis.
Blijf op 1.5 meter bij elkaar vandaan.
Geen handen schudden.
Regelmatig handen wassen of gebruik maken van desinfecterende hand-gel.
Geen zaken/materialen/voorwerpen met elkaar uitwisselen. Bij binnenkomst kerk/kerkzaal: Bij binnenkomst van het kerkgebouw wordt met een poster bewust aandacht gegeven aan de gezondheid van de mensen.Het kerkgebouw wordt binnen gegaan via de voordeur. De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.Desinfecterend middel staat op de tafel in de entreehal. Er wordt geen gebruik gemaakt van de kapstokken, de jassen worden meegenomen in de kerkzaal. Volg de aanwijzingen van de Usher (bode) van dienst altijd op. Gebruik de aangegeven looprichtingen. U gaat zitten op de plek die U wordt aangewezen. Bij verlaten kerk/kerkzaal Moet iemand vòòr de dienst de kerkzaal verlaten, dan gebeurt dat via de aanwijzingen van de Usher (bode) van dienst.

Na de dienst wordt de kerkzaal verlaten via één van de uitgangsdeuren, waarbij eerst de mensen op deachterste stoelen de kerk verlaten en als laatste de mensen op de voorste stoelen. Blijf niet in de hal staan, maar loop direct door naar buiten. Hou tijdens het lopen de onderlingeafstand van minimaal 1,5 meter in acht.

4.1.1 Gebruik van kerkzaal en overige ruimtes

In de kerkzaal is geen ruimte om met elkaar te praten. De mensen dienen zowel bij binnenkomst alsbij vertrek door te lopen in de hal. Buiten de kerk wordt uiteraard ook de 1.5 meter-richtlijnin acht genomen.
Indien nodig wijst de Usher (bode) van dienst mensen erop niet met elkaar te blijven praten inde kerkzaal of de hal van de kerk en wordt toegezien op het hanteren van de richtlijnen rondom de kerk.

4.1.2 Garderobe

Bij kerkdiensten en gemeente vergaderingen wordt er geen gebruik gemaakt van de kapstokken.Jassen worden meegenomen in de kerkzaal.

4.1.3 Parkeren

Voor parkeren zijn er geen bijzonderheden

4.1.4 Toiletgebruik

Het toilet gebruik wordt tot een minimum beperkt
De toiletten zijn wel beschikbaar voor “noodgevallen”. In het toilet is zeep
aanwezig om de handen te wassen. Ook liggen er schoonmaakdoekjes om de deurklinkschoon te maken. In het toilet hangt een poster om op de hygiëne maatregelen te wijzen.

4.1.5 Reinigen en ventileren

Algemene reinigingsmaatregelen

 • Voor de reiniging worden de handen grondig gewassen
 • De schoonmakers dragen handschoenen en een mondkapje
 • Er wordt schoonmaakmiddel gebruikt dat desinfecterend werkt
 • Doeken voor schoonmaken worden eenmalig gebruikt en daarna weggegooid of gewassen
 • Na het reinigen worden de handen grondig gewassen
 • Reiniging wordt gedaan met huishoudbleek (25 ml bleek per liter water). Alcohol met eenminimale concentratie van 70% kan ook worden gebruikt. Ook kunnen reinigingsdoekjesgebruikt worden met één van deze twee middelen, in dat geval wordt één doekje nooit op meerobjecten gebruikt.
 • Alle eenmalig te gebruiken middelen worden in de afvalzak gegooid
 • Alle herbruikbare schoonmaakdoeken, worden na iedere schoonmaak grondig gewassen engedroogd voordat deze opnieuw worden gebruikt
 • De afvalzak wordt na elke reiniging goed afgesloten en in de vuilcontainer gedeponeerd
 • Reiniging vindt plaats volgens een schoonmaakschema

Ventileren tijdens eredienst of vergadering: Tijdens elke eredienst of vergadering wordt kerkzaal en consistorie geventileerd door:

 • Drie bovenramen in kerkzaal te openen
 • Alle buitendeuren te openen
 • Raam consistorie te openen
 • Deze deuren en ramen worden 60 minuten voor de dienst geopend en blijven open tot 30 minuten na de dienst

Schoonmaakschema na eredienst of vergadering:

 • Hal: afnemen alle handcontactpunten (schakelaars, deurklinken, deurranden en deurposten)
 • Kerkzaal: afnemen alle gebruikte zitplaatsen, inclusief de rugleuning van de zitplaats ervoor.
 • Pulpit: afnemen na wisseling voorganger
 • Consistorie: afnemen stoelen, tafels en alle handcontactpunten
 • Toiletten: grondig reinigen en reinigingsmiddelen aanvullen
 • Keuken: afnemen alle handcontactpunten (kraan, schakelaars, …)
 • Bergruimte: alle gebruikte handcontactpunten
 • Orgel: afnemen klavier en register (door organist)

Informatie over reinigen in de openbare ruimte:

 • https://lci.rivm.nl/richtlijnen/reiniging-desinfectie-en-sterilisatie-de-openbare-gezondheidszorg
 • https://www.rivm.nl/zorgvuldig-gebruik-van-desinfecterende-middelen-in-huis
 • https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/reniging%20desinfectie%20ruimten%20071030-disclaimer.pdf
 • https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Reiniging%20desinfectie%20sterilisatie-disclaimer.pdf
 • https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/goed-schoonmaken-verpleeghuis-corona/

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst

Hoewel de 1.5 meter-afstand tussen personen leidend blijft, kan een kerkelijke functionarisbepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven.
Het gaat concreetom: avondmaal, dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks(in)zegening en inzegening belijdenis.
De voorbereidingen en uitvoering van deze handelingen worden verricht door dedienstdoende voorganger, ambtsdragers en kosters.

4.2.1 Gebruik van de sacramenten

Bij het vieren van het Heilig Avondmaal (HC) gelden de volgende afspraken:

 • Voor het bereiden van de hostiesworden alle te gebruiken middelen (bewaardoos, schaal, enz.) grondig gereinigd
 • Vooraf wast degene hiermee belast grondig zijn handen en gebruikt eenmalig tegebruiken handschoenen
 • Er worden voldoende hosties klaar gelegd voor alle genodigden. Voorkomtussentijds bijvullen. Er worden voldoende kleine bekertjes met wijn ingeschonken.
 • Deze viering (HC) vindt op de eerste zondag van de maand plaats.
 • De hostie die de dominee breekt tijdens de dienst wordt niet aan de genodigden zelf gegeven.
 • De wijn die de dominee tijdens de dienst in de beker schenkt, wordt niet aan degenodigden zelf gegeven.
 • Elke genodigde blijft op de eigen plek zitten tijdens de bediening van het sacrament;
 • Op aangeven van de dominee of de Usher (bode) van dienst komt telkens één persoon naar voren;
 • De genodigde pakt zelf de hostie van de schaal en eet deze op;
  • Daarna wordt een bekertje wijn gepakt en deze wordt leeggedronken. Het lege bekertjewordt op een apart dienblad teruggezet;
  • De genodigde gaat daarna weer terug naar de eigen plaats;
  • De Usher (bode) van dienst of dominee geeft met een handgebaar aan dat de volgende genodigdemag komen.
 • Gebruikte middelen worden na de dienst grondig gereinigd en gedroogd

4.2.2 Zang en muziek

Alhoewel de mensen die thuis meeluisteren, kunnen zingen, is samenzang door alle aanwezig inhet kerkgebouw vooralsnog helaas niet mogelijk.
Binnen de richtlijnen is er echter mogelijkheid om, mits er voldoende open ruimte voor hen is, tweeá drie personen te laten zingen. Deze personen zullen van tevoren worden aangewezen ennemen (tijdens het zingen) plaats op de voorste stoelenvan de kerkzaal i.v.m. de extra vrije ruimtedie zij voor zich dienen te hebben. De andere aanwezigen mogen helaas niet meezingen of
neuriën. Zij worden verzocht in gedachten mee te zingen.

4.2.3 Collecteren

Collecteren gebeurt bij voorkeur digitaal. Bij de uitgang worden collecteschalen geplaatst. Let op: hierbij kan filevorming ontstaan. Beschrijf ook de procedure voor het tellen van geld.

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting

Zolang de 1.5 meter maatregel geldt, zal er geen gezamenlijk koffiedrinken zijn na deerediensten.

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk zondagschool?

Hoe wordt dit georganiseerd.

4.2.5 Uitnodigingsbeleid

Het doel is dat mensen zich welkom en genodigd voelen om de erediensten in het kerkgebouw bijte wonen. Iedereen die graag wil komen moet in deze periode ook kunnen komen. Omdat decapaciteit van het gebouw kleiner is dan het aantal mensen dat normaal aanwezig is, zal er eenreservering-rooster opgesteld worden. Voor het op te stellen reserverings-rooster geldt:

 • Reserveren vindt zoveel mogelijk via website of email plaats, maar kan ooktelefonisch bij de roostermaker
 • Er wordt een reserverings-rooster per week (maand) opgesteld.
 • Na bekendmaking van het reserverings-rooster mag onderling geruild worden, maar alleen als dit wordtdoorgegeven aan de roostermaker.
 • Bij verhindering wordt dit doorgegeven aan de roostermaker, zodat deze eventueel iemandanders extra kan uitnodigen
 • Wekelijks maakt de roostermaker bij de steward van dienst bekend wie verwacht worden

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen

De kerkleiding is extra voorzichtig met oudere mensen (70+) en kwetsbare mensen. Binnen de richtlijnen van het RIVM is er op dit moment geen ruimte om gemeenteleden, andersdan eigen gezinsleden, met de auto te halen en te brengen voor de erediensten. De onlinevieringen blijven voor deze gemeenteleden vooralsnog het middel om bij de erediensten betrokkente blijven.

4.4 Taakomschrijvingen

4.4.1 Coördinatoren

Bij iedere eredienst is er een lid van het Usherteam (bode)aanwezig volgens rooster. De bodecoördineert de zaken per eredienst die in dit gebruiksplan aangegeven zijn.
Belangrijke taak van de bode is het ontvangen van mensen en hun te vertellen via welke route zij naarhun plek kunnen gaan. Daarnaast ziet de bode toe op de uitvoering van alle getroffenmaatregelen. De bode staatnormaal in de hal van de kerk.

4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger

Tijdens de erediensten zijn twee ambtsdragers aanwezig volgens een rooster. De (gast)predikantwordt ontvangen in de consistorie waar voldoende afstand van elkaar bewaard wordt.
Er worden geenhanden gegeven, maar we groeten elkaar met een hoofdknik.

4.4.3 Techniek

De techniek (geluid, presentatie slides, opstellen/inregelen microfoons wordt geregeld door broeder T. Duyzer.
De microfoons en apparatuur wordt na gebruik afgenomen met een reinigingsdoekje. Deambtsdrager reinigt daarvoor en daarna zijn handen met desinfecterend middel.

De (gast) organisten kunnen zelfstandig het orgel bereiken zonder iemand dichter dan
1.5 meter te behoeven te benaderen. Bij de organist is rekening gehouden met één extraplek voor één gezinslid van hem/haar die op hetzelfde adres woont.
De organist reinigt voor en nagebruikt de registers en het klavier.

4.5 Tijdschemaactiviteiten

Tijdstip Activiteit Eigenaar
Zondag
13:30 deuren van het gebouw open, ramen openzetten Usher van dienst
13:30 toiletten en deurklinken reinigen Usher van dienst
14:00u voorbereiding/aankleding dienst Stewards
14:00u techniek aanwezig Musician
14:30 aanvang dienst
16:00 afsluiting dienst
ventileren
reinigen:
– stoelen en tafels
– toiletten en deurklinken reinigen
reinigen geluidskast, microfoons, Musician
16:30 ventilatie uitzetten, kerk afsluiten Usher van dienst

.

5 Besluitvorming en communicatie

5.1 Besluitvorming

Dit gebruiksplan is nog in concept-fase. Vastgesteld op 30 juni 2020.

5.1 Communicatie

Dit gebruiksplan wordt op de website van onze kerk gepubliceerd

Het reserveringsbeleid wordt op de website van onze kerk en via social media (whatsapp classleaders) bekend gemaakt. Door middel van posters bij de ingang en bij de toiletten worden de mensen aan de maatregelen en afspraken herinnert.

 • Tussen kerkgangers dient 1.5 meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen

In de zomerperiode juni tot en met augustus vinden er geen overige bijeenkomsten en
vergaderingen plaatst. De kerkleiding weet op dit moment nog niet wat de mogelijkheden zijn voor bijeenkomsten envergaderingen in het nieuwe seizoen.

In augustus zal de kerkleiding met informatie die opdat moment ter beschikking is,
zich beraden op de mogelijkheden vanaf september.