Holland Methodist Church

Amsterdam Gebruiksplan Kerkgebouw

Amsterdam Gebruiksplan Kerkgebouw

Avenue Concordia 111, 3062 LE ROTTERDAM.
Postbus 4235, 3006 AE ROTTERDAM.
Telefoon: 010–4049224.
Email: info@ebg-rotterdam.nl
Website: www.ebg-rotterdam.nl
Bank: NL 49 INGB 0002 2100 59 of NL 97 ABNA 0403 2243 22

“Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen,legt u toe op de gastvrijheid” Rom. 12: 12, 13

Bestuur EBGR-C
Beleid Kerkdienst Corona tijd
Juli 2020

Versie: 1
Actualisatie: 5-7-2020

3 Inleiding: Voordat d kerkdeuren open gaan
4 Communicatie
4 Hoe communiceren we
4 Welke middelen zetten we daarvoor in
5 Met welke frequentie
6 Inrichting van de kerk
7 A:Algemene maatregelen ter preventie verspreiding Coronavirus
7 B: Algemene matregelen rondom afstand houden
8 C: Maatregelen rondom organisatie /Oudstenraad den Dominee
8D: Verdeling werkzaamheden zaaldienst
9 E: BHV
9 F:Collectanten en tellers
10 G: Operator beamer
10 H: zondagschool
11 I: Organist
12 Hygiëne maatregelen
12 Algemene maatregelen rondom persoonlijke hygiëne
12 Ventilatie
12 Persoonlijk bescherming
12 Schoonmaak
12 Kerkdienst gerelateerde maatregelen
13 Bijlage 1: Protocolkerkdienst Corona

Inleiding: Voordat d kerkdeuren open gaan


Met dit gebruiksplan willen we:

Hoewel de Nederlandse regering de maatregelen langzaam aan versoepelt, zijn er duidelijke richtlijnen en voorwaarden waaraan gebedshuizen moeten voldoen voordat er weer samenkomsten en diensten gehouden kunnen worden. Een van de voorwaarden is dat er een werkplan en protocol moet zijn waarin de veiligheid van de ‘bezoekers’ geborgd wordt. Met dit werkplan maken we een begin met de heropening van ons kerkgebouw. “Verspreid het woord, niet het virus” Is de uitspraak van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge. Hiermee wil hij aangeven dat de kerken zorgvuldig om moeten gaan met de beslissingen om de kerkdeuren weer te openen. De gezondheid van de kerkgangers moet in acht genomen worden. We willen graag onze kerk zo spoedig mogelijk heropenen maar alleen wanneer dat op een verantwoorde manier kan. In dit document worden de maatregelen beschreven welke noodzakelijk zijn om de kerkdiensten op verantwoorde manier te houden, rekening houdend met de landelijke regelgeving rondom Corona vanuit het RIVM. De maatregelen worden beschreven in thema’s of issues om de informatie overzichtelijk neer te zetten, hierbij rekening houdend dat dit plan nog regelmatig aangepast kan en moet worden aan veranderingen binnen de regelgevingen van het RIVM en evaluatie van uitvoering in praktijk. De volgende 3 hoofditems zullen in de volgende hoofdstukken worden beschreven: Communicatie, inrichting van de kerk en inrichting van de kerkdienst

COMMUNICATIE

HOE COMMUNICEREN WE met de betrokken partijen m.b.t de heropening van het kerkgebouw, de diensten en bijeenkomsten? Om te beginnen is het belangrijk dat de gemeenteleden weten wat er aan de hand is, waar de Oudstenraad mee bezig is en over welke vragen de Oudstenraad zich buigt. Stap voor stap maar op een heel eenvoudige manier de gemeente meenemen in het besluitvormingsproces. Het doel hiervan is om de gemeenteleden het gevoel te geven dat het bestuur haar taak serieus neemt, om begrip te kweken voor het werk van het bestuur en om de gemeenteleden te laten zien dat het gaat om het welzijn van de gemeente. Waarom? Als mensen zich serieus genomen voelen en het gevoel hebben dat ze betrokken zijn, zullen ze eerder geneigd zijn mee te denken en mee te werken.

WELKE MIDDELEN ZETTEN WE DAARVOOR IN?
Welk middel of medium is tot zover meest bekeken/beluisterd/ geraadpleegd gebleken? Vanaf de sluiting van het kerkgebouw heeft de Oudstenraad heel weinig als orgaan gecommuniceerd met de gemeente. Wel heeft zij individueel contact gehouden met elkaar en met gemeenteleden, veelal via de telefoon en whatsapp. Via de website is veel informatie verstrekt, maar daarvan is op dit moment niet duidelijk wat het effect is en hoe vaak er op de website naar informatie gezocht wordt. Sinds de sluiting van het kerkgebouw is een facebookpagina aangemaakt op naam van de gemeente. Beeld zegt meer dan 1000 woorden. Daarom moeten we meer met beeld werken. Alle informatie moet door middel van beeld verspreid worden en indien niet mogelijk, dan tekst ondersteund door beeld. Dit om de informatie duidelijk, overzichtelijk en laagdrempelig te houden. Onder beeld verstaan we info graphics (instructies aan de hand van plaatjes), stickers, posters, flyers en video(dienst). Media die gebruikt kan worden zijn website EBGR-C, Nieuwsbrief, Whatsapp, Facebook, Video en e-mail. In onderstaand schema staat een voorbeeld/opzet hoe de communicatie ingezet kan worden en op welk tijdstip ( Tabel 1).

  Website Maand nieuws Whatsapp Facebook Video
Aankondiging Info over opening kerk Info over opening kerk Info over opening kerk De weg naar opening kerk Mededeling: verwijzing naar website
Update Info over Stavaza Stavaza
Route naar opening
Verwijzing naar website en facebook Korte update met verwijzing naar website Mededeling: verwijzing naar website
Instructies Beleid kerkdienst Corona Weken voor opening kerk Voorafgaa nd aan de opening v/d kerk Verwijzing naar website Verwijzing naar website Voor opening kerk op website en bij betreding kerk op beamer
Tabel 1. Overzicht communicatiemiddelen te gebruiken naar betrokken partijen.

FREQUENTIE COMMUNICATIE NAAR BETROKKEN PARTIJEN.

 • Wekelijks moeten voortgang en/of wijzigingen in regelgeving verteld worden aan de betrokken partijen, zoals: gemeenteleden, huurders kerkgebouw, genodigden (zanggroepen/ voorgangers/ muzikanten). Daarnaast is het belangrijk om de oude relevante informatie blijvend te herhalen. Dit kan verspreid worden middels de eerder beschreven communicatiemiddelen.
 • Gemeenteleden dienen aangespoord te worden om de beschikbare media te raadplegen en te volgen, waardoor zij op de hoogte blijven van de actuele informatie.
 • Naast de mogelijkheid om mensen te informeren tijdens de fysieke kerkdiensten, is het belangrijk deze manier en frequentie van informatieverspreiding te blijven hanteren voor de betrokken partijen welke niet (wekelijks) in de kerk aanwezig zijn.
 • Flexibiliteit in deze diverse wijze van communicatie is noodzakelijk. Wanneer situaties veranderen moet de informatie z.s.m. gecommuniceerd en aangepast moeten worden. Hier ligt de verantwoordelijkheid bij de commissie Communicatie.

Website EBGR:

1. De website wordt wekelijks geüpdatet, waarbij informatie voor de wekelijks kerkdienst worden geplaatst. Denkende aan de liturgie. Kerkgangers worden hierop geattendeerd en aangespoord om dit medium te gebruiken.

Inrichting van de kerk

A: ALGEMENE MAATREGELEN TER PREVENTIE VERSPREIDING CORONAVIRUS
Deze maatregelen gelden voor iedereen die meewerkt en deelneemt aan de kerkdiensten van de EBGR-C. Daarnaast gelden deze regels ook onverkort voor medegebruikers c.q. huurders van ons kerkgebouw.

B: ALGEMENE MAATREGELEN RONDOM AFSTAND HOUDEN.

B: ALGEMENE MAATREGELEN RONDOM AFSTAND HOUDEN.

 1. het aantal kerkgangers (inclusief predikant en medewerkers) is afhankelijk van het kunnen garanderen van de 1,5 m afstand. (Families die in één(1) huis wonen kunnen wel bij elkaar zitten. Er zal voorlopig één(1) samenkomst op een zondag verzorgd worden, waarbij de kerkgangers op uitnodiging worden toegelaten .Zie protocol kerkdienst (Bijlage 1).

 2. Er zullen afzetlinten en looproutemarkeringen aangebracht worden in de kerk. Zie protocol kerkdienst.(Bijlage 1)
 3. Wij zien erop toe dat bij zowel de ingang als de uitgang geen opstoppingen plaatsvinden (beleid net als in de winkels) en markeren de beschikbare zitplaatsen en de looproutes (zie protocol kerkdienst Bijlage 1)
 4. In principe is er geen gelegenheid om gebruik te maken van de toiletten. (de diensten zullen korter zijn en dit zal vooraf gecommuniceerd worden aan kerkgangers)
 5. Bij de ingang worden de kerkgangers verwelkomd door de zaaldienst: controle genodigde: iemand die niet aangemeld of uitgenodigd is wordt niet tot de kerk toegelaten!!
 6. Kerkgangers houden jas bij zich in de kerk. (Dus geen gebruik garderobe!)
 7. Zingen geeft meer risico voor het overbrengen van het virus, derhalve zal er geen samenzang zijn. Zang zal alleen uitgevoerd worden door de voorganger en evt. ondersteund door een koortje van maximaal vijf(5) personen, die op gepaste afstand van elkaar en kerkgangers zullen optreden. Het orgel zal worden gebruikt voor ondersteuning van de kerkdienst. Aan de gemeente wordt gevraagd om niet mee te zingen. Evt. mee neuriën is toegestaan.
 8. Collecte: Er zullen collectemanden bij d uitgangen worden neergezet. Een OR-lid houdt hier toezicht op. Daarnaast zal aan de gemeente worden gevraagd om door te gaan met digitaal overmaken van de collecte op de rekening van de EBGR-C.
 9. Het verlaten van de kerk na de dienst gaat via de looproutes op 1.5 meter afstand. Zie protocol kerkdienst (bijlage 1).
 10. Bezoekers verlaten na de kerkdienst meteen de kerk (de kerk moet direct na de dienst gereinigd worden).
 11. Na de kerkdienst worden de kerkgangers verzocht om niet in de directe omgeving van de kerk te groeperen, naar de landelijke richtlijnen RIVM.

C: MAATREGELEN RONDOM ORGANISATIE OUDSTENRAAD EN DOMINEE.

 1. Voorafgaande aan de dienst wordt de consistorie alleen gebruikt door de dominee en het Oudstenraadslid van dienst.
 2. Het Oudste raadslid van dienst en de predikant komen via de tuindeur binnen en lopen via de kerk naar de consistorie.
 3. De overige Oudstenraadsleden pakken de afgesproken taken binnen de kerk op.
 4. Er is een aangepast rooster voor de OR met betrekking tot de taakverdeling (ondersteuning zaaldienst/ collecte/Oudstenraad van dienst). Er zijn max.
  4 Oudstenraadsleden aanwezig per dienst.
 5. Bij de start van de dienst neemt de dominee plaats achter de katheder, het Oudstenraadslid van dienst en OR lid collecte nemen plaats in de OR banken met behoud 1.5 mtr afstand. Het OR-lid ter ondersteuning zaaldienst neemt plaats in de kerkzaal.
 6. Gemeenteleden worden door de Oudstenraad in de week voorafgaande aan de kerkdienst telefonisch uitgenodigd. Tijdens dat gesprek worden de genodigden meteen naar hun gezondheidstoestand gevraagd. Let op: Als de genodigde (gemeentelid / bezoeker) 14 dagen (RIVM website: Incubatietijd: De periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je klachten krijgt heet incubatietijd. Als je besmet raakt met het coronavirus duurt het meestal 5 tot 6 dagen voordat je klachten krijgt, maar soms al na 2 dagen of zelfs na 12 dagen (maar nooit na 14 dagen) voor de dienst ziek geweest is of een huisgenoot moet hij / zij thuis blijven! Onder klachten wordt verstaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. Laat u testen als u 1 of meerdere van deze klachten heeft. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.(website RIVM: ontleend op 28-6-2020)

D: VERDELING WERKZAAMHEDEN ZAALDIENST

De zaaldienst doet het voorbereidende werk voor de dienst zoals: het kleed op de katheder, de paaskaars en aansteker controleren, Bijbel en dagtekstenboek neerleggen, flesje water voor de dominee klaarzetten. De zaaldienst bestaat uit 3 medewerkers uit de werkgroep zaaldienst en een OR-lid die de zaaldienst ondersteunt.

 1. Medewerkers zaaldienst hebben tijdens de aankomst en het vertrek van kerkgangers een mondmasker en handschoenen op/aan. (Beschermingsmiddelen).
 2. Zijn verantwoordelijk voor het soepele verloop van binnenkomst en vertrek van de kerkgangers met inachtneming van 1.5 m afstand
 3. De 3 medewerkers zaaldienst nemen achter in de kerk plaats.

E: BHV

 • Er zijn 2 BHV-ers per dienst aanwezig. Zij nemen plaats als volgt: gezien vanaf de kansel één rechts achter (rechter rij) en één links midden (linker rij). (Plaatsen moeten gereserveerd worden).
 • Medewerkers van de BHV hebben tijdens de bijeenkomst beschermingsmiddelen in hun bezit om tijdens calamiteiten direct te kunnen gebruiken.
 • Reanimatie: sinds 22-6-2020 geldt standaard weer het normale reanimatieprotocol:
 • Geef wel mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan. Vindt er geen mond op mond beademing plaats, dan alleen hartmassage.
  Uitzondering bij covid-19: aangepast protocol
  Als de meldkamercentralist oordeelt dat het slachtoffer besmet is met covid-19 kan je nog steeds hulp verlenen:
 • Beoordeel ademhaling door alleen te kijken.
 • Dek mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

De mond-op-mond beademing is een belangrijk onderdeel in de reanimatie. Wel is het zo dat op het moment van de hartstilstand het bloed meestal nog voorzien is van zuurstof voor de eerste minuten. Belangrijk is dat deze zuurstof rond wordt gepompt in het lichaam. Dat doe je door borstcompressies te geven. Ontruiming bij calamiteit: Ontruimen bij een calamiteit kan onder de huidige omstandigheden lastig zijn. De looproutes zullen worden gehanteerd als normaal. De verzamelplaatsen zijn voldoende ruim om de 1.5 m afstand te kunnen garanderen. Belangrijk is dat na ontruiming de mensen niet direct naar huis gaan, mits dit door BHV wordt aangegeven ( belangrijk voor de telling aanwezigen). Verder beleid in ontruimingsplan.

F: COLLECTANTEN EN TELLERS


F: COLLECTANTEN EN TELLERS

 1. Collecte zal plaatsvinden door middel van collecte manden opgesteld bij de uitgang van de kerk. Hierbij aanwezig is een medewerker van de zaaldienst en/of het OR-lid collecte. (Let op: er zijn 2 uitgangen) Hierbij rekening houdend met 1.5 m afstand van de medekerkgangers.
 2. Er zijn 2 cie. leden tellersgroep aanwezig per dienst met het OR-lid van dienst.
 3. OR lid van dienst is in bezit van kluissleutel.
 4. Collecte wordt na de kerkdienst verzameld en opgeborgen in de kluis.
 5. Collecte wordt op een doordeweekse dag geteld en verwerkt. Tellers gebruiken beschermingsmiddelen tijdens het verwerken van de collecten.

Noot: aan de gemeente wordt gevraagd om collecte digitaal over te maken op de rekening van de EBGR -C.

G: OPERATORS BEAMER

 • 1. Er zijn 2 operators per dienst aanwezig. Zij voeren hun werkzaamheden uit volgens de normale procedures. Tijdens de voorbereidingen wordt er gebruik gemaakt van beschermingsmiddelen. Er zal een spatscherm geplaatst worden. (tot dan maken de operators gebruik van beschermingsmiddelen)
 • 2. Zij zijn verantwoordelijk voor de reiniging van het apparatuur na gebruik en bergen de apparatuur zo nodig meteen op.

H: ZONDAGSSCHOOL

De zondagsschool kinderen gaan via de tuin op 1.5 m van de volwassenen, (nadat zij hun handen ontsmet hebben, de zondagsschoolruimte in en worden door de zondagsschoolleiding naar hun plaats begeleid. (de zondagsschool begeleiders maken gebruik van beschermingsmiddelen indien nodig) De 1.5 m regeling geldt niet voor de kinderen onderling tot 11 jaar. Deze regel geldt wel tussen de zondagsschoolkinderen en begeleiders (volwassene). De kinderen maken bij hoge nood gebruik van het toilet tussen de zondagsschool en de gang. In de zondagsschoolruimte zal aan de uitgang Annastraat een fles met ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn. De kinderen worden aan de Annastraat door de ouders opgehaald. De zondagsschoolleiding zorgt na de dienst voor ontsmetting van gebruikte tafels, deurkrukken, toilet en materialen.

Regelgeving:

 • Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen.
 • Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijvoorbeeld via de digitale weg of telefonisch zodat dit niet uitgebreid hoeft besproken te worden tijdens het brengen en halen.
 • Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan:
  • Spreiding in haal- en brengmomenten

  • In etappes brengen van kinderen en/of maximale aantal ouders tegelijk naar binnen
  • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten
  • Kinderen onder begeleiding van de vrijwilliger buiten laten ophalen
  • Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden

I. ORGANIST:


I. ORGANIST:

 • De organist ontvangt de liturgie enkele dagen voor de dienst. Hij / zij zal ca 1 uur voor de aanvang van de dienst aanwezig moeten zijn, hij ontsmet zijn handen en gaat naar boven richting het orgel. Na de dienst ontsmet de organist het orgel, sluit dit weer af en hangt / bewaard de sleutel op de daarvoor bestemde plek, verlaat vervolgens de kerk volgens looproute.

HYGIENE MAATREGELEN


A: ALGEMENE MAATREGELEN RONDOM PERSOONLIJKE HYGIËNE

Voor iedereen (zowel kerkgangers als medewerkers kerk):

 • Was vaak uw handen. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en verlaten van de kerk. Bij elke in- uitgang staan desinfecteermiddelen ( dus drukdispenser en geen dop of spuit)
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

B: ALGEMENE MAATREGELEN RONDOM HYGIËNE KERKGEBOUW

Ventilatie

Tijdens de kerkdienst moet er voldoende geventileerd worden. De zijdeuren bij de ingang/uitgang Avenue Concordia blijven tijdens de dienst geopend.

Persoonlijke bescherming

Medewerkers die mogelijk niet aan 1.5 m afstand kunnen houden en/ of mogelijk in contact kunnen komen met iemand met klachten dienen beschermingsmiddelen preventief te gebruiken (handschoenen/ mondmasker).

Schoonmaak

 • Kerkruimten worden voor en na de dienst schoongemaakt. Zie protocol schoonmaak.
 • Toiletgebruik wordt tot een minimum beperkt. Er wordt gebruik gemaakt van 3 toiletten.

Toilet 1: rechts voorin de kerk (Bij uitgang): te gebruiken door gemeenteleden.

Toilet 2: tussen Zondagschoolruimte en gang naar tuin: te gebruiken door zondagschool

Toilet 3:gang tussen zondagschool en consistorie: te gebruiken Predikant/ Dominee/ Paster en Oudstenraadslid van dienst. In nood kan deze toilet ook gebruikt worden door gemeenteleden/ bezoekers voorafgaande de kerk in gaan.

Kerkdienst gerelateerde maatregelen

 • Voorlopig geen koffie en thee na de kerkdienst. Tevens geen verkoop van etenswaren
 • Geen publiekelijk gebruik van microfoons. Bij individueel microfoon gebruik dient deze meteen na gebruik gereinigd te worden.
 • Liturgie van de dienst wordt geprojecteerd op beamer. Bij de eerste 3 rijen wordt er een papieren liturgie neergelegd op de banken.
 • De liturgie wordt geplaatst op de website van de EBGR-C. Kerkgangers worden hierop gewezen.

Bijlage 1.


PROTOCOL KERKDIENST CORONA

Auteur Th. Kortram Voorzitter OR
Beoordelaar C. Haaswijk Communicatie deskundige
Autorisatie OR  
Vastgestelde datum: 5-7-2020 1-9-2020
Wijzigingen t.o.v. vorige versie: 1ste versie  

Titel: Procesbeschrijving kerkdienst Corona

Doel: op een eenduidige wijze uitvoering geven aan de kerkdienst rekening houdend met de landelijke maatregelen m.b.t. Corona. Uitvoering door de medewerkers kerk voor, tijdens en na de kerkdienst

Benodigdheden:

 • Per dienst zijn er volgens rooster 2 (twee) medewerkers zaaldienst met 1(één) ORlid ingepland.
 • Liturgie (printversie)
 • Afzetlinten en markeringsmaterialen
 • Maatregelen 1.5 m regels bij ingang
 • Beschermingsmiddelen: handschoenen, mondkapjes, schorten.
 • Handdesinfectans bij ingang en overige plekken in kerk (consistorie, achterin de kerk bij zaaldiensten, voorin de kerk bij de bank OR- leden, in orgelkamer, bij de beamer en in de zondagsschoolruimte.
 • Schoonmaakmaterialen ter reiniging/ desinfecteren materialen.
 • Overzicht genodigden kerkdienst.
 • Plattegrond kerk met looproute.
 • Collectemanden.
 • Algemene materialen en voorbereidingen voor de kerkdienst.
 • Vrijwilligers/ medewerkers ( 5) voor schoonmaak voor en na kerkdiensten.

Werkwijze

De medewerkers kerk zijn een uur vóór aanvang van de kerkdienst aanwezig.

Voorbereidingen:

 • Deuren van de kerk zijn gesloten tijdens voorbereiding.
 • Handalcohol, lijst genodigden en voorlichtingsmaterialen bij ingang neerzetten/neerleggen.
 • Kerkbanken afschermen met afzetlinten (checken of nog goed zit)
 • Er wordt alleen gebruik gemaakt van de begane grond
 • De banken worden om en om gebruikt.
 • Per bank zijn er 3 zitplekken.
 • Plekken BHV medewerker rechts achter en links midden (vanuit de kansel gezien) in de kerkzaal reserveren.
 • Looproute markeren (checken of alles nog goed zit), ook in de tuin (zie tekening).
 • Kerkgangers komen binnen via de poort
 • Kerkingang: zijingang bij zondagsschool
 • Looproute in de kerk: linker- en rechter zijpad (middenpad blijft vrij)
 • Uitgang via linker- en rechter zijpad naar hoofdingang.
 • Liturgie op voorste banken neerleggen (tot en met rij 3)
 • Collecte manden achter in de kerk neerzetten.
 • Beamerteam regelt presentatie op beamer met regelgeving maatregelen corona, verwijzing naar website voor info/ liturgie etc.
 • Toiletten zijn afgesloten op drie (3) na, tussen de zondagsschoolruimte en gang Consistorie is alleen toegankelijk voor de dominee en OR. lid van dienst en gemeenteleden / bezoeker voorafgaande de kerk te betreden. Na toiletbezoek dient bezoeker toilet te reinigen met schoonmaakmaterialen welke in toilet aanwezig zijn.
 • Kerkelijk Centrum is afgesloten.
 • Zondagsschoolruimte is afgesloten: evt. lopen via zij ingang indien Zondagsschool daar wordt voortgezet. (zie protocol zondagschool).
 • Iedereen voert taken uit die normaal uitgevoerd worden voor een kerkdienst.

Voor de kerkdienst:

 • 2 Medewerkers Zaaldienst aanwezig bij ingang: controle handhygiëne en 1.5 m. afstand. Onverwachte bezoekers worden niet toegelaten.
 • Medewerkers Zaaldienst begeleiden kerkgangers verder naar hun plaats volgens looproute.
 • Links en rechts achter naar vanaf de achterste bank naar, voren toe werken.
 • Kerkgangers uit één gezin mogen bij elkaar.
 • Om 10.45 uur wordt de poort gesloten. (Veiligheid). Laatkomers kunnen niet meer binnen.
 • Tijdens de dienst worden de zijdeuren geopend (denk aan ventilatie, calamiteiten)
 • 10.45 uur kerk bel luiden. Iedereen heeft plaatsgenomen in de kerk.
 • Mededelingen wordt gedaan door de OR lid van dienst bij de lessenaar.
 • De microfoon wordt na de mededelingen meteen ontsmet door OR. lid
 • Na de mededelingen wordt de kaars aangestoken door OR-lid van dienst of de dominee
 • De dominee verzorgt de dienst vanaf de kansel.

Na kerkdienst

 • Medewerkers Zaaldienst begeleiden de kerkgangers naar de uitgang.
 • Begin bij de achterste bank
 • Behoud 1.5 afstand, geen oponthoud bij uitgang.
 • Kerkzaal opruimen en desinfecteren door gemeenteleden (minimaal 5) na iedere dienst.
 • Banken kerkzaal, deurknoppen. 4 personen ieder vanuit een hoek van de kerkbanken en omliggende handgrepen desinfecteren.

Een persoon:

Kansel
Microfoons
Sanitair

 • Schoonmaakploeg maakt gebruik van handschoenen, schorten en mondmaskers.
 • Beamerteam maakt zelf hun gebruikte materialen, desk en deurknoppen schoon.
 • Collectemanden worden direct opgeruimd door tellersgroep in kluis.
 • Na de kerkdienst wordt de kerkzaal 30 minuten gelucht (deuren tegenover elkaar open).

Aandachtspunten

Tijdens de werkzaamheden dient de 1.5 m. gehandhaafd.

Ingeplande medewerkers van dienst bij wie klachten zijn ontstaan dienen zich z.s.m. te melden bij een aanwezige zijnde Oudstenraad lid, zodat er vervanging kan worden geregeld.